GB y

Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống người lao động

Tại hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị vùng Hạ Long - Cẩm Phả về kết quả SXKD quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 ngày 21/3, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động, nhất là thợ lò.

Theo báo cáo của các đơn vị vùng Hạ Long - Cẩm Phả, quý I/2017, các đơn vị đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn; sản xuất và tiêu thụ than vùng Cẩm Phả đạt 23% kế hoạch năm, cao nhất so với vùng Miền Tây và Hạ Long; các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm như tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất, thực hiện cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện chuyển giao lao động của Công ty Kho vận Hòn Gai về Công ty Tuyển than Hòn Gai và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả... Tuy nhiên, công tác tiêu thụ vẫn gặp khó khăn, tiêu thụ than vùng Hạ Long đạt gần 20% KHN, ảnh hưởng đến công tác tài chính, việc làm, đời sống của người lao động...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, công tác tiêu thụ than vùng Cẩm Phả tốt hơn so với vùng Miền Tây và Hạ Long. Trong điều kiện tiêu thụ khó khăn, các Ban KH, KCM, KDT phối hợp chỉ đạo sản xuất các chủng loại than phù hợp với thị trường, thực hiện than chuyển vùng, pha trộn, tăng cường công tác tiêu thụ, đồng thời điều chỉnh cơ cấu chủng loại than tồn kho. Các đơn vị rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý I, đánh giá về thực hiện giá thành sản xuất, công tác đầu tư XDCB, duy trì sản xuất, sắp xếp tổ chức sản xuất, lao động..., trong điều kiện SXKD khó khăn, các đơn vị cần quan tâm tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động, nhất là đội ngũ thợ lò. Đối với vùng Cẩm Phả chú trọng công tác PCMB, các đập chắn bãi thải Đông Cao Sơn, công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ (các dự án chồng lấn)... Đối với vùng Hạ Long, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị Than Hà Lầm, Hòn Gai, Núi Béo... trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho thợ mỏ; các đơn vị cần rà soát đánh giá lại quy hoạch, khai thác và đổ thải liên quan đến khai thác lộ thiên, quy hoạch hệ thống vận chuyển, sàng tuyển, tiêu thụ, sắp xếp lại các cảng, kho than, đảm bảo công tác môi trường, phối hợp với địa phương thực hiện các dự án, công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ trên địa bàn...

                                                                                                                                                                                                     Theo Vinacomin.vn